AB Aros Rör & Svets fick redan 2007 Västerås Stads Miljöpris.

2016 blev vårt "dotterbolag" FlexiClean AB nominerat. 2019 fick även FlexiClean AB Västmanlands Klimat och Miljöpris. Miljöarbete är ingen belastning för oss, det är en självklarhet.

Miljöpolicy

- I all vår verksamhet ständigt förbättra miljösituationen på ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Vi skall vara och uppfattas som ansvarsfulla och progressiva i vårt lokala miljöarbete.

aktivt verka för en teknisk utveckling i samförstånd med det globala miljöarbetet.

-Aktivt verka för kretsloppstänkande.

Beakta miljöaspekter vid inköp av varor och tjänster till vår dagliga verksamhet.

-Aktivt verka för optimal resursanvändning, internt och externt.

-Medverka till att resurshushållning-, miljö- och hälsofrågor lyfts fram i entreprenaderna.

-Aktivt arbeta för att miljöfrågor inom företaget följer utvecklingen.

-Aktivt arbete med miljöplaner inom företaget och våra uppdrag.

-Fortlöpande utbilda och involvera alla anställda i vårt miljöarbete.
 

Peder Eneroth

Västerås januari 2000
 

MILJÖ- OCH KVALITETS-PLAN

AB Aros Rör & Svets är ett entrepenörsföretag inom rörbranchen och har för närvarande 5 st anställda varav 1 st tjänsteman. Huvudkontoret är förlagt i Västerås. Våra kunder finns i Västerås samt dess kranskommuner. Vilket innefattar kommunala och statliga förvaltningar samt större och mindre privata fastighetsägare.
 

Parallellt med vårat mål att våra leveranser och tjänster skall uppfylla våra kunders krav, och helst överträffa dessa. Har vi som mål att vår verksamhet och våra produkter skall orsaka så liten påverkan på miljöns som möjligt.
 

Vår strävan är att vi uppnår ständig förbättring när det gäller att minska den belastning som vår verksamhet utgör för miljön.
 

Det viktigaste området för vårat miljöarbete är utsläpp ifrån våra fordon, avfall från verkstaden samt kontor och vid entreprenader. För att nå våra miljömål och leva upp till vår policy har vi ett ledningssystem som bygger på ISO 14000.
 

Min strävan är att alla inom AB Aros Rör & Svets gemensamt skall arbeta för att ständigt förbättra miljösituationen, och att vi gör det med en affärsmässig helhetssyn, känd teknik och med minst lika hög ambitionsnivå som lagstiftningen.
 

Västerås 2013-05-07

Peder Eneroth
 

AB Aros Rör & Svets är lyhörd för uppdragsgivarens krav och behov och skall genomföra varje uppdrag med kvalité som AB Aros Rör & Svets och uppdragsgivaren har kommit överens om vid kontraktsgenomgången.
 

AB Aros Rör & Svets skall sträva efter att höja medvetenheten hos företagets anställda kringbetydelsen av den enskildes agerande, skapa motivation att i vardagen och att i arbetet verka på ett kvalitets- och miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 

AB Aros Rör & Svets är alltid lyhört för utveckling av metoder, material, administrativa rutiner mm som stärker kvalitets- och miljömål.
 

Alla uppdrag skall genomföras och levereras enligt avtalade tider och ett överenskommande pris. Detta uppnås bla genom att all personal i företaget har Strukturerade rutiner och metoder, samt ett stort yrkeskunnande och ansvarskännande. De färdiga uppdragen skall motsvara de krav, avsikter och förväntningar som kunder ställer på resultat och skall resultera i en nöjd kund som med förtroende återkommer till företaget med nya uppdrag. Uppdraget skall också utgöra en referens till framtida uppdrag.
 

Målet med kvalitetssystemet är att säkerställa rätt kvalitet för AB Aros Rör & Svets verksamhet. Levererade uppdrag och entreprenader skall alltid uppfylla förstådda och underförstådda krav med ett sunt och ekonomiska resultat.
 

Uppdragets genomförande grundas med sytematisk arbetsplanering, egenkontroll och dokumentering av utförande samt ger genom uppföljning erfarenhetsredovisning och utbildning.
 

Kvalitetssystemet omfattar tekniska, organisatoriska och administrativa rutiner som krävs för att bedriva ett arbete och leverera ett uppdrag med rätt kvalitet från AB Aros Rör & Svets.

Genomförandet av kvalitetssäkrade åtgärder ingår i det ordinarie arbetet och är i grunden baserat på effektiv egenkontroll i direkt anslutning till förekommande arbetsuppgifter. Dokumentation av kvalitets dokumenten sker enligt upprättade rutiner.
 

AB Aros Rör & Svets bedriver verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och vi skall uppnå de av myndigheterna fastställda miljökrav med god marginal. Alla material skall vara av välkända fabrikat, i största möjliga utsträckning svenska med reservdelshållning inom landet, allergitestade och åtföljda av ev. innehållsdeklaration och CE-dokumentation. Material får ej avge gaser, lukter eller eljest vara besvärande för hyresgäst, brukare, besökare eller montör.
 

Planering av entreprenader skall alltid ske i samråd med beställare och hyresgäster i avseende på hänsyn till pågående verksamhet. För att minimera driftavbrott skall detaljplanering ske tillsammans med beställaren. AB Aros Rör & svets skall med största försiktighet skydda befintlig utrustning, byggnadsdelar, hyresgästens egendom vid utförande av avtalade arbeten.
 

I Aros Rör & Svets åtaganden gäller att iaktta resp. kommuns krav på hantering av restprodukter och avfall. All sanering och transport av åtagande ingående material som demonteras skall till berörda myndigheter godkänd deponi och ingår i entreprenad åtagandet om inget annat överenskommit vid upphandling. Åtgärder skall inriktas på att förhindra uppkomst av restprodukter. Minimering av restprodukters uppkomst skall göras genom användning av förtillverkade element samt måttbeställning av material, spillbitar skall sparas för eventuell Komplettering
 

Genom en väl sammansatt kompetens och en för varje uppdrag definierad organisation, tillförs varje projekt en optimal insats för att uppfylla de åtaganden som överenskommits med kunden och med den kvalitet som motsvaras i företagets kvalitetssystem.
 

LEDNINGENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER
 

Miljö- och kvalitetsansvarig Peder Eneroth
 

Projektansvarig Mikael Eneroth
 

Medarbetare: Björn Erik Karlsson
                     

                          Tomas Sellgren

                          Tero Hiltunen

                          Johan Eriksson    
                                         

                                
Brand/heta arbeten ansvarig Mikael Eneroth
 

Säkert Vatten Certifiering Mikael Eneroth
 

STÖDPROCESSER
 

Växel och tider

Kontoret har normalt öppet vardagar mellan 07.00-16.00. Kontoret bemannas normalt med 1-2 personer. Aktuell medarbetare kan även nås på mobiltelefon mellan 07.00-16.00.
 

Informationsrutiner

Vid besök eller vid tillfällen någon eftersökt person är upptagen eller oanträffbar skall detta meddelas.

Telefonsamtal som inte förmedlas direkt skall skrivas upp och överlämnas snarast möjligt till berörd medarbetare.
 

Inkommande post och paket

Inkommande post, ritningar, paket och reklam skall sorteras omgående och lämnas till aktuell medarbetare.
 

Utgående post

All utgående post skall läggas på avsedd plats. All post som finns fram till kontoret stängs för dagen går med sista post tömning.
 

Telefonlista

Peder Eneroth 021-18 32 80, 073-920 32 82, aros.ror.svets(at)telia.com


Mikael Eneroth 021-18 32 80, 073-920 32 81, m.eneroth(at)arosrorsvets.se

Tero Hiltunen 073-920 32 83


Johan Eriksson 073-920 32 85


Tomas Sellgren 073-920 32 87

Björn Erik Karlsson 073-920 32 88

 

Västerås Januari 2024.

Peder Eneroth